İngilizce Comparative ,Superlative-İngilizce Karşılaştırma Sıfatları

İngilizce Comparative – Karşılaştırma ve Superlative – Üstünlük Bildiren Sıfatların Oluşturulması

İngilizcede iki şeyi birbiriyle kıyaslamak için comparative adjectives(karşılaştırma sıfatları) ve Superlative adjectives (üstünlük bildiren sıfatlar) kullanırız. Diğer bir deyişle Ali’ nin Veliden daha uzun olduğunu, Mustafanın Arda dan daha zengin olduğunu veya Rolls royce’un en pahalı otomobil olduğunu söyleyebilmemiz için Comparative and Superlative konusunu öğrenmemiz gerekir.


Tüm tek heceli sıfatlara genellikle sonlarına “-er” ekleyerek comparative adjectives yaparız.

Sıfat Anlamı -er eki almış hali -er eki almış anlamı
Sad Üzgün Sadder Daha üzgün
Big Büyük bigger Daha büyük

Tek heceli ve sonu bir sesli bir sessiz harf ile biten sıfatlarda sıfatın sonundaki sessiz harf ikilenir ve “-er” eklenir

Sıfat Anlamı -er eki almış hali -er eki almış anlamı
Sad Üzgün Sadder Daha üzgün
Big Büyük bigger Daha büyük

Eğer Tek heceli sıfat “-y “ ile bitiyor ve “-y” harfinden önce bir sessiz harf bulunuyorsa “-y” harfi düşer ve yerine “-ier” eki getirilir

Sıfat Anlamı -ier eki almış hali -ier eki almış anlamı
Easy Kolay Easier Daha kolay
Dirty   Kirli Dirtier Daha kirli

İki veya ikiden fazla heceli tüm sıfatlara sıfatın önüne “more” ekleyerek üstüntük derecesi veririz

Sıfat Anlamı Önüne More almış hali Anlamı
Handsome Yakışıklı More handsome Daha yakışıklı
Beautiful Güzel More beautiful Daha güzel

1- Comparative adjectives–Karşılaştırma kuralları

İngilizce de iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak için “….er than / More…….than”yapısını kullanırız.

a) Tek heceli sıfatlarda genelde sıfatın arkasına “er” ekleyerek kıyaslama yaparız.

Eğer iki şeyi birbiriyle kıyaslıyorsak sıfatın ardına eklediğimiz “er” takısından sonra “than” gelir.

Örnek:
Ali is taller than Veli – Ali, Veliden daha uzundur.
İzmir is bigger than Aydın – İzmir Aydından daha büyüktür.

Örneklerde görüldüğü gibi, Ali ile Veli ve İzmir ile Aydın birbiriyle kıyaslanmaktadır. Sıfat, comparative – karşılaştırma formunda kullanılmıştır ve sıfattan hemen sonra than getirilmiştir. Than burada cümleye -den, -dan anlamını verir.

Buna karşın bir sıfatı aynı cümlede iki kez kullanmamız gerekiyorsa yada , harhangi bir şeyin daha fazla olduğunu vurgulamak istiyorsak “than” kullanmayız!

Örnek:
Germany is a rich country, but Switzerland is richer – Almanya zengin bir ülkedir ama İsviçre daha zengin.

Selmin şöyle diyor: İbrahim Kutluay is 2 meter tall – İbrahim Kutluay 2 metre boyunda.
Erman cevaplıyor: No, I think he is taller – Hayır, bence daha uzun.
(Erman, Selmine İbrahim Kutluay ın 2 metreden daha uzun olduğunu belirtdi)

b) İki ve ikiden fazla heceli sıfatlarda sıfatın önüne “more” getirerek kıyaslama yaparız.

Eğer iki şeyi birbiriyle kıyaslıyorsak sıfatın önüne “more” ekler sonrada ilgili sıfatın arkasına “than” getiririz.

Örnek:
The gold is more expensive than silver – Altın Gümüşten daha pahalıdır.
David Beckham is more handsome than Brad Pitt – David Beckham Brad Pitt den daha yakışıklıdır.

Yine örneğimizde gördüğünüz gibi iki şeyi birbiriyle kıyasladığımız için iki heceli sıfatın arksasında than kullandık.

Buna karşın tek heceli sıfatlarda olduğu gibi iki veya daha fazla heceli  bir sıfatı aynı cümlede iki kez kullanmamız gerekiyorsa yada , herhangi bir şeyin daha fazla olduğunu vurgulamak istiyorsak “than” kullanmayız!

Örnek:
My sister is a beautiful girl, but my girlfriend is more beautiful – Kız kardeşim güzel bir kızdır , ama kız arkadaşım daha güzeldir (Beatiful-Güzel sıfatı cümlede iki kez kullanılıyor)

Life in İstanbul is more expensive – İstanbulda hayat daha pahalıdır (İstanbul un genel anlamda diğer şehirlerden daha pahalı olduğunu vurguladık ama herhangi bir şehirle kıyaslamadık.

2-Superlative adjectives – Üstünlük kuralları

Üstünlük derecesi alan tüm sıfatların önüne “ the “ getirilir!!!

Tüm tek heceli sıfatlara sıfatın ardına “-est” ekleyerek üstünlük derecesi veririz

Sıfat Anlamı Üstünlük almış hali Üstünlük almış anlamı
Nice Hoş The nicest En hoş
Safe Güvenli The safest En güvenli

Tek heceli sonu bir sesli bir sessiz harf ile biten tüm sıfatlarda sıfatın sonundaki sessiz harfi çiftleyerek “-est” ekleriz

Sıfat Anlamı Üstünlük almış hali Üstünlük almış anlamı
Thin İnce The thinnest En ince
Big Büyük The  biggest En büyük 

Eğer Tek heceli sıfat “-y “ ile bitiyor ve “-y” harfinden önce bir sessiz harf bulunuyorsa “-y” harfi düşer ve yerine “-iest” eki getirilir

Sıfat Anlamı Üstünlük almış hali Üstünlük almış anlamı
Happy Mutlu The happiest En mutlu
Pretty Şirin The  prettiest En şirin

İki veya ikiden fazla heceli tüm sıfatlara sıfatın önüne most ekleyerek üstüntük derecesi veririz.

Üstünlük derecesi alan tüm sıfatların önüne “ the “ getirdiğimizi unutmayınız!!!

Sıfat Anlamı Üstünlük almış hali Üstünlük almış anlamı
intelligent Zeki The most intelligent En zeki
Famous Ünlü The most famous En ünlü

Superlative örnek cümleler

Jane is the nicest girl in class
Jane sınıftaki en hoş kızdır

The heaven is the safest place
Cennet en güvenli yerdir

I was always the thinnest boy in the class
Her zaman sınıftaki en zayıf çocuk bendim

Elephant is the biggest animal
Fil en büyük hayvandır

Ali is the happiest boy in the class
Ali sınıftaki en mutlu çocuktur

Sema is the prettiest girl I’ve ever seen
Sema gördüğüm en şirin kızdır

Salih is the most intelligent boy among us
Salih aramızdaki en zeki çocuktur

Tarkan is the most famous singer in Turkey
Tarkan türkiyedeki en ünlü şarkıcıdır

Not:

İngilizcede bazı sıfatlar düzensizdirler. Bu yüzden bu sıfatlar yukarıda  belirtilen karşılaştırma ve üstünlük kurallarına uymazlar.
Aşağıda düzensiz fiilerin karşılaştırma listesi ver örnekleri verilmiştir.

Sıfat Karşılaştırma Üstünlük
Good (iyi) Better (daha iyi) The best (en iyi)
Bad (kötü) Worse (daha kötü) The worst (en kötü)
Little (as ) Less   (daha az) The least (en az)
Many (çok) More (daha çok) The most (en çok)
Far (uzak) Farther / further /daha uzak) The farthest / furthest (en uzak)

Örnek Cümleler:

I had good result at for math exam- Matematik sınavından iyi sonuç aldım

Selin had better result than me for our math exam- Selin matematik sınavında benden daha iyi sonuç aldı.

Özlem had the best results for the math exam- Matematik sınavında özlem en iyi sonucu aldı.

I am a bad driver , but my girl friend is worse than me- Ben kötü bir şoförüm,ama kız arkadaşım benden daha kötü.

There are less inhabitants in Ankara than İstanbul- Ankarada yaşayan insan sayısı , İstanbuldan daha azdır.

İstanbul is the most expensive city in Turkey- İstanbul Türkiyede en pahalı şehirdir

The moon is far to earth , but Mars is further– Ay dünyaya uzaktır, ama Mars daha uzaktır

“İngilizce Comparative ,Superlative-İngilizce Karşılaştırma Sıfatları” üzerine 9 yorum

Yorumlar kapalı.