0

Irregular verbs-İngilizce düzensiz fiiller konusunu , hangi fiillerin düzensiz olduklarını ve bu fiillerin 2. Hali olan simple past( geçmiş zaman) ve 3. Hali olan past participle (geçmiş zaman ortaçı) hallerini ve Türkçe anlamlarını listeler halinde vereceğiz.

Konu Başlıkları 
1-İngilizce Düzensiz fiiller nedir?
2-İngilizcede hangi fiiller düzensizdirler?
3-İngilizce Düzensiz Fiiller listesi (Türkçe Anlamları ve sesli okunuşları ile)


İngilizce (irregular verbs) düzensiz fiiller nedir?
İngilizce düzensiz fiiller, [-ed] takısı almayan fiillerdir. Bu fiillerin 2. halleri Simple Past Tense ile bilikte, 3. halleri ise Perfect Tense ile birlikte kullanılır.

Bazı düzensizlerin 1., 2, ve 3. hallerinin yazılışları aynıdır.
bid - bid - bid

Bazılarının 2. ve 3. halleri aynı kalır.
build - built - built

Bazılarının da 3 hali de değişik yazılır.
do - did – done

Hangi fiiller düzensizdirler?
370 civarında fiil (irregular) yani düzensizdir . Bununla birlikte akademik ve detaylı fiilleride eklediğimizde bu sayı 470 civarındadır. Bu listenin dışında kalan  fiillerin hepsi düzenlidirler.

Listeye ulaşmak için Numaralı yazının üstüne tıklayınız!

1-İngilizce Düzensiz fiiller listesi A-F
2-İngilizce Düzensiz fiiler listesi G-R
3-İngilizce Düzensiz fiiller listesi S
4-İngilizce Düzensiz fiiler listesi T-W

Hatırlatma: Listemizde düzensiz fiillerin Türkçe olarak en sık kullanılan anlamları verilmiştir. İlgili fiillin diğer anlamlarını öğrenmek için bir sözlüğe bakmanızı öneririz. 
Oluşturmuz olduğumuz listeyi öğrenim ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından bölümlere ayırdık.
Yukarıda vermiş olduğumuz listelerde her kelimenin okunuşunu yazılı ve sesli olarak bulabilirsiniz. İngilizcedeki 44-48 sesin Türk dilindeki 29 ses ile ifadesi fonetik bakımından oldukça zordur. Bu yüzden sizlere tavsiyemiz bu düzensiz kelimeleri sesli olarak dinlemenizdir.

A-F
Yalın hali (Infinitive) Geçmiş Zaman (Simple past) Geçmiş zaman ortaçı (Past participle) Anlamı
Arise /ırayz/ Arose /ıroz/ Arisen /ırîz'ın/ Meydana gelmek,çıkmak
Awake /ıweyk/ Awoke /ıwo:k/ Awoken /ıwokın/ Uyanmak, uykudan kalkmak
Be /bi:/ Was/Were /waz /wör/ / Been /bi:n/ Olmak
Bear /ber/ Bore /bor/ Borne/Born /bôrn/ / Taşımak,kaldırmak
Beat /bit/ Beat /bit/ Beaten/bit'ın/ Dövmek,vurmak
Become /bîkam/ Became /bîkeym/ Become /bîkam/ Olmak
Begin /bîgîn/ Began /bîgen/ Begun /bîgan Başlamak
Bend /bend/ Bent /bent/ Bent /bent/ Eğmek,bükmek,bükülmek
Bet /bet/ Bet /bet/ Bet /bet/ Bahse girmek
Bind /baynd/ Bound /baund/ Bound /baund/ Bağlamak, sarmak
Bid /bîd/ Bid /bîd/ Bid /bîd/ Fiyat vermek, açık arttırmada fiyat arttırmak
Bite /bayt/ Bit /bît/ Bitten /bît'ın/ Isırmak
Bleed /bli:d/ Bled /bled/ Bled /beld/ Kanamak
Blow /blov/ Blew /blu/ Blown /blohn/ Esmek, üflemek
Break /breyk/ Broke /brok/ Broken /bro'kın/ Kırmak
Breed /brid/ Bred /bred/ Bred /bred/ Üremek
Bring /brîng/ Brought /brôt/ Brought /brôt/ Getirmek
Broadcast /brôd'käst/ Broadcast /brôd'käst/ Broadcast /brôd'käst/ Radyo ve/veya televizyonda yayımlamak
Build /bîld/ Built /bîlt/ Built /bîlt/ Yapmak, inşaa etmek
Burn /börn/ Burnt/Burned /börnt /börnd/ / Burnt/Burned /börnt /börnd/ / Yanmak, yakmak
Burst /börst/ Burst /börst/ Burst /börst/ Patlamak
Buy /bay/ Bought /bôt/ Bought /bôt/ Satın almak
Cast /käst/ Cast /käst/ Cast /käst/ Atmak, fırlatmak
Catch /käç/ Caught /kôt/ Caught /kôt/ Yakalamak
Come /kam/ Came /kaym/ Come /kam/ Gelmek
Cost /kôst/ Cost /kôst/ Cost /kôst/ Maal olmak,(maliyeti olmak anlamında)
Cut /kat/ Cut /kat/ Cut /kat/ Kesmek
Choose /çu:z/ Chose/ço:z/ Chosen /ço'zın/ Seçmek
Cling /klîng/ Clung /klang/ Clung /klang/ Yapışmak, sarılmak
Creep /krip/ Crept /krept/ Crept /krept/ Sürünmek, emeklemek
Deal /diıl/ Dealt /delt/ Dealt /delt/ İlgilenmek,...işiyle uğraşmak
Dig /dig/ Dug /dag/ Dug /dag/ Kazmak, bellemek
Do /du/ Did /dîd/ Done /dan/ Yapmak
Draw /drô/ Drew /dru/ Drawn /drôn/ Çizmek, Sürüklemek
Dream /drim/ Dreamt/Dreamed /drempt/drimd/ / Dreamt/Dreamed /drempt/drimd/ / Rüya görmek
Drink /drîngk/ Drank /drenk/ Drunk /drank/ İçmek
Drive /drayv/ Drove /drov/ Driven /driv'ın/ Araç sürmek
Eat /i:t/ Ate /eyt/ Eaten /i:ıtın/ Yemek
Fall /fôl/ Fell /fel/ Fallen /fôlın/ Düşmek
Feed /fid/ Fed /fed/ Fed /fed/ Beslemek,besin vermek
Feel /fiil/ Felt /felt/ Felt /felt/ Hissetmek
Fight /fayt/ Fought /fôt/ Fought /fôt/ Dövüşmek, kavga etmek
Find /faynd/ Found /faund/ Found /faund/ Bulmak
Flee /flii/ Fled /feld/ Fled/feld/ Kaçmak, uçup gitmek
Fly /flay/ Flew /flu:/ Flown /flon/ Uçmak
Forbid /fırbîd/ Forbade /fırbeyd/ Forbidden /fi'bidın/ Yasaklamak
Forget /fırget/ Forgot /fırgat/ Forgotten /fırgatten/ Unutmak
Forgive /fırgiv/ Forgave /fırgeyv/ Forgiven /fırgivın/ Affetmek,bağışlamak
Freeze /fri:z/ Froze /froz/ Frozen /frozen/ Donmak, Dondurmak

G-R
Yalın hali (Infinitive) Geçmiş Zaman (Simple past) Geçmiş zaman ortaçı (Past participle) Anlamı
Get /get/ Got /gat/ Got/Gotten/gat/ / Almak, sahip olmak
Give /giv/ Gave /geyv/ Given /gîv'ın/ Vermek
Go /go/ Went /went/ Gone /gan/ Gitmek
Grow /groo/ Grew /gruu/ Grown /groon/ Büyümek, büyütmek, yetiştirmek
Grind /grind Ground /graund/ Ground /graund/ Öğütmek
Hang /häng/ Hung /hang/ Hung /hang/ Asmak
Have /häv/ Had /häd/ Had /häd/ Sahip olmak
Hear /hiır/ Heard /hörd/ Heard /hörd/ Duymak,işitmek
Hide /hayd/ Hid /hid/ Hidden /hidn/ Saklamak,saklanmak
Hit /hit/ Hit /hit/ Hit /hit/ Vurmak,çarpmak
Hold /hold/ Held /held/ Held /held/ Tutmak, kaldırmak
Hurt /hört/ Hurt /hört/ Hurt /hört/ İncitmek, acıtmak, ağrımak
Keep /kiip/ Kept /kept/ Kept /kept/ Tutmak,korumak
Know /noo/ Knew /nuu/ Known /novn/ Bilmek
Kneel /niil/ Knelt /nelt/ Knelt /nelt/ Diz çökmek
Knit /nît/ Knit /nît/ Knit /nît/ Örmek,örgü örmek, dokumak
Lay /ley/ Laid /leyd/ Laid /leyd/ Yatırmak,sermek
Lead /liid/ Led /led/ Led /led/ Yol açmak, önderlik etmek
Lean /liin/ Leant /liint/ Leant /liint/ Yaslanmak, eğilmek
Leap /liip/ Leapt /liipt/ Leapt /liipt/ Zıplamak, hoplamak
Learn /lörn/ Learnt/Learned /lörnt/ / Learnt/Learned /lörnt/ / Öğrenmek
Leave /liiv/ Left /left/ Left /left/ Ayrılmak,bırakmak,terketmek
Lend /lend/ Lent /lent/ Lent /lent/ Ödünç vermek,borç vermek
Let /let/ Let /let/ Let /let/ İzin vermek
Lie /lay/ Lay /ley/ Lain /leyn/ Uzanmak, uzanıp yatmak
Light /layt/ Lit /lit/ Lit /lit/ Işık yakmak, ateş yakmak
Lose /luuz/ Lost /lost/ Lost /lost/ Kaybetmek, yitirmek
Make /meyk/ Made /meyd/ Made /meyd/ Yapmak
Mean /miin/ Meant /ment/ Meant /ment/ Anlamına gelmek, demek istemek
Meet /miit/ Met /met/ Met /met/ Tanışmak, karşılaşmak, ... rast gelmek
Mistake /mîsteyk/ Mistook /mîstuuk/ Mistaken /mîsteyk'ın/ Yanlış anlamak
Overcome /ovırkam/ Overcame /overcame/ Overcome /ovırkam/ Üstesinden gelmek, yenmek
Pay /pey/ Paid /peyd/ Paid /peyd/ Ödemek
Put /put/ Put /put/ Put /put/ Koymak
Read /riid/ Read /red/ Read /red/ Okumak
Ride /rayd/ Rode/rood/ Ridden /ridn/ Binmek, (ata,bisiklete,motora binmek vs..)
Ring /ring/ Rang /reng/ Rung /rang/ Zil çalmak,
Rise /rayz/ Rose /rooz/ Risen /rayzn/ Yükselmek,ayağa kalkmak (güneş ,ay doğmak)
Run /ran/ Ran /rän/ Run /ran/ Koşmak

S
Yalın hali (Infinitive) Geçmiş Zaman (Simple past) Geçmiş zaman ortaçı (Past participle) Anlamı
Say /sey/ Said /sed/ Said /sed/ Söylemek
See /sii/ Saw /soo/ Seen /siin/ Görmek
Sell /sel/ Sold /sold/ Sold /sold/ Satmak
Send /send/ Sent /sent/ Sent /sent/ Göndermek
Set /set/ Set /set/ Set /set/ Koymak,kurmak,ayarlamak
Sew /so/ Sewed /süüd/ Sewed/Sewn /süüd/son/ / Dikmek (dikiş dikmek anlamında)
Shake /şeyk/ Shook /şuuk/ Shaken /şeykın/ Sallamak,sallanmak
Shine /şayn/ Shone /şoon/ Shone /şoon/ Parlamak
Shoot /şuut/ Shot /şat/ Shot /şat/ Ateş etmek, vurmak (silah vb...)
Show /şoo/ Showed /şood/ Shown /şoon/ Göstermek
Shrink /şrink/ Shrank /şränk/ Shrunk /şrank/ Daralmak,küçülmek
Shut /şat/ Shut /şat/ Shut /şat/ Kapatmak,kapanmak
Sink /sing/ Sank /seng/ Sunk /sang/ Batmak (suda batmak vb...)
Sit /sit/ Sat /set/ Sat /set/ Oturmak
Sleep /sliip/ Slept /slept/ Slept /slept/ Uyumak
Slide /slayd/ Slid /slid/ Slid /slid/ Kaymak, kaydırmak
Smell /smel/ Smelt /smelt/ Smelt /smelt/ Kokmak, koklamak
Speak /spiik/ Spoke /spook/ Spoken /spokın/ Konuşmak
Speed /spiid/ Sped /sped/ Sped /sped/ Çabuk gitmek, hızla/süratle gitmek
Spell /spel/ Spelt /spelt/ Spelt /spelt/ Hecelemek, harfleri kodlamak
Spend /spend/ Spent /spent/ Spent /spent/ Harcamak, sarf etmek
Spill /spil/ Spilt/Spilled /spilt/ Spilt/Spilled /spilt Kazayla dökmek (sıvı vb...)
Spin /spîn/ Spun /span/ Spun /span/ Dönmek,Döndürmek (tekerlek, topaç vb...)
Spit /spît/ Spat/spät/ Spat/spät/ Şişlemek, şişle öldürmek
Split /splît/ Split /splît/ Split /splît/ Kırmak,yarmak, ayırmak, ayrılmak
Spoil /spoyl/ Spoilt /spoiled /spoylt/ Spoilt /Spoiled /spoylt/ Bozmak, bozulmak (yiyecek, ahlak vs.)
Spread /spriid/ Spread /spred/ Spread /spred/ Saçmak, yaymak, dağıtmak
Spring /sprîng/ Sprang /spräng/ Sprung /sprang/ Zıplamak, sıçramak
Stand /ständ/ Stood /stuud/ Stood /stuud/ Ayakta durmak, katlanmak
Steal /stiil/ Stole /stool/ Stolen /stoln/ Çalmak, aşırmak (hırsızlık vb...)
Stick /stik/ Stuck /stak/ Stuck /stak/ Yapışmak, yapıştırmak,saplanıp kalmak
Sting /stîng/ Stung /stang/ Stung /stang/ Iğne Batması, böcek/arı sokması
Stink /stink/ Stank/Stunk /stänk/ Stunk /stank/ Kötü kokmak, kokuşmak, kötü olmak
Stride /strayd/ Strode /strood/ Stridden /stridn/ Uzun adımlarla yürümek
Strike /strayk/ Struck /strak/ Struck /strak/ Çarpmak, vurmak
Swear /sweır/ Swore /swoor/ Sworn /sworn/ Küfür etmek, yemin etmek
Sweat /swet/ Sweat /swet/ Sweat /swet/ Terlemek
Sweep /swiip/ Swept /swept/ Swept /swept/ Süpürmek
Swell /swel/ Swelled /swelt/ Swollen /swo'lın Şişmek, kabarmak, şişirmek
Swim /swim/ Swam /swäm/ Swum /swam/ Yüzmek
Swing /swing/ Swung /swang/ Swung /swang/ Sallanmak, sallamak (salıncak vb.)
 

T-W

Yalın hali (Infinitive) Geçmiş Zaman (Simple past) Geçmiş zaman ortaçı (Past participle) Anlamı
Take /teyk/ Took /tuuk/ Taken /teykn/ Almak
Teach /tiiç/ Taught /taut/ Taught /taut/ Öğretmek
Tear /tiır/ Tore /toor/ Torn /torn/ Yırtmak,parçalamak
Tell /tel/ Told /told/ Told /told/ Söylemek,demek
Think /thîngk/ Thought /thôt/ Thought /thôt/ Düşünmek,sanmak
Throw /throo/ Threw /thru/ Thrown /thron/ Atmak,fırlatmak
Thrust /tırast/ Thrust /tırast/ Thrust /tırast/ İtmek,yüklenmek
Thread /triid/ Trod /trad/ Trodden /tradn/ Yürümek, ayakla çiğnemek, ezmek
Understand /andırständ/ Understood /andırstuud/ Understood /andırstuud/ Anlamak
Undergo /andırgo/ Underwent /andırwent/ Undergone /andırgan/ Sıkıntı çekmek, ....e maruz kalmak
Undertake /andırteyk/ Undertook /andırtuuk/ Undertaken /andırteyk'ın Üzerine almak, üstlenmek
Wake /weyk/ Woke /wook/ Woken /wo'kın/ Uyandırmak, uyanmak
Wear /weır/ Wore /woor/ Worn /worn/ Giymek
Weave /wiv/ Wove /wov/ Woven /wo'vın/ Dokumak,örmek
Wet /wet/ Wet /wet/ Wet /wet/ Islatmak,ıslanmak
Win /win/ Won /won/ Won /won Kazanmak
Wind /waynd/ Wound /waund/ Wound /waund/ Sarmak, sarılmak (ip, makara, bant…)
Withdraw /wîdh.drô/ Withdrew /wîdh.dru/ Withdrawn /wîdh.drôn/ Geri çekmek, para çekmek
Wring /ring/ Wrung /rang/ Wrung /rang/ Burarak sıkmak, burkmak
Write /rayt/ Wrote /root/ Written /ritn Yazmak


Yorum Gönder Blogger

 
Top